SAZIV 17. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 29. siječanj 2020.

SAZIVAM 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 30. siječnja 2020. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
PREDSJEDNIK Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.
OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
16. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Rad općinskog vijeća

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2019. godinu,

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini

d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu,

e) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

f) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

2. Proračun Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.

3. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godine

4. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2020. godinu

5. Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2020. godini

6. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves

7. Odluku o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Martinska Ves

8. Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martinska Ves označenih kao kč.br. 632 i kč.br. 633/1, k.o Martinska Ves

9. Odluku o pristupanju Općine Martinska Ves Zajednici proizvođača Sisačko-moslavačke županije - Zadruzi za proizvodnju, trgovinu i usluge

10. Odluku o izgledu službene odore te izgledu i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara Općine Martinska Ves

11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Martinska Ves.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIV 18. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 18. veljača 2020.

SAZIVAM 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 19. veljače 2020. godine (srijada) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
PREDSJEDNIK Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.

1. Odluku o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Martinska Ves

2. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Martinska Ves